เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วนิดา หมัดสารา

โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์

รายวิชา วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่

รหัสวิชา ว เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ทดลองและอธิบายอาหาร น้ำ แสง และอากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของพืช สัตว์ และมนุษย์ การตอบสนองต่อแสง อุณหภูมิ และการสัมผัสของพืช สัตว์ และมนุษย์ ประโยชน์ของพืชและสัตว์ ชนิดและสมบัติของวัสดุที่นำมาทำของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวัน
การเลือกใช้วัสดุและสิ่งของต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย แรงที่เกิดจากแม่เหล็ก การนำแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ แรงไฟฟ้าที่เกิดจากการถูวัตถุบางชนิด ไฟฟ้าเป็นพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานอื่น การจำแนกประเภทของดิน โดยใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ ความสำคัญของดวงอาทิตย์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด

ว 1.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ว 1.2 ป.2/1

ว 3.1 ป.2/1 ป.2/2

ว 4.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3

ว 5.1 ป.2/1 ป.2/2

ว 6.1 ป.2/1

ว 7.1 ป.2/1

ว 8.1 ป.2/1 ป.2/2 ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5 ป.2/6 ป.2/7 ป.2/8

รวม 23 ตัวชี้วัด