เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุนทรีย์ศาสตร์และการออกแบบเสียง 2558 MT9 Aesthetic & Sound Designs

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทัศนะเรื่องการรับรู้ความงาม สภาวะของความงาม ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ การแสดงออกและอารมณ์ของศิลปะของดุริยางคศิลป์ การสร้างสรรค์และออกแบบเสียง เพื่อใช้ในสื่ออย่างเหมาะสม

1 - ความงดงามตามธรรมชาติ และตามหลักศิลป์สากล

2 – ยุคสมัยต่างๆ ของศิลป์สากล

3 – ความงดงามทางดุริยางคศิลป์

4 - ความรู้พื้นฐานทางดนตรี

5 – วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก

6 – การประสมวงดนตรีตะวันตก รูปแบบดนตรีตะวันตก

7 – วิวัฒนาการของดนตรีไทยเดิม

8 – การประสมวงดนตรีไทยเดิม รูปแบบดนตรีไทยเดิม

9 – ดนตรีตะวันตกร่วมสมัย

10 - ดนตรีไทยสากลร่วมสมัย

11 – ดนตรีเพื่อการสื่อสาร

12 – ดนตรีเพื่อร่วมองค์ประกอบกับสื่อต่างๆ

13 – ทฤษฏีเสียงและจิตวิทยาการฟัง

14 – หลักการออกแบบเสียงเพื่อประกอบเสื่อ

15 – เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์เสียงและงานดนตรี

16 – การสร้างสรรค์เสียงและดนตรีเพื่อประกอบสื่อ