สุนทรีย์ศาสตร์และการออกแบบเสียง 2558 MT9 Aesthetic & Sound Designs
ผู้สอน

นาย สมศักดิ์ สุคำภา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
สุนทรีย์ศาสตร์และการออกแบบเสียง 2558 MT9 Aesthetic & Sound Designs

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16973

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ทัศนะเรื่องการรับรู้ความงาม สภาวะของความงาม ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ การแสดงออกและอารมณ์ของศิลปะของดุริยางคศิลป์ การสร้างสรรค์และออกแบบเสียง เพื่อใช้ในสื่ออย่างเหมาะสม

1 - ความงดงามตามธรรมชาติ และตามหลักศิลป์สากล

2 – ยุคสมัยต่างๆ ของศิลป์สากล

3 – ความงดงามทางดุริยางคศิลป์

4 - ความรู้พื้นฐานทางดนตรี

5 – วิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก

6 – การประสมวงดนตรีตะวันตก รูปแบบดนตรีตะวันตก

7 – วิวัฒนาการของดนตรีไทยเดิม

8 – การประสมวงดนตรีไทยเดิม รูปแบบดนตรีไทยเดิม

9 – ดนตรีตะวันตกร่วมสมัย

10 - ดนตรีไทยสากลร่วมสมัย

11 – ดนตรีเพื่อการสื่อสาร

12 – ดนตรีเพื่อร่วมองค์ประกอบกับสื่อต่างๆ

13 – ทฤษฏีเสียงและจิตวิทยาการฟัง

14 – หลักการออกแบบเสียงเพื่อประกอบเสื่อ

15 – เทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์เสียงและงานดนตรี

16 – การสร้างสรรค์เสียงและดนตรีเพื่อประกอบสื่อ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.