515-402_1/2558

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมที่สำคัญในสัตว์เศรษฐกิจ และนำมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้