นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา ง32202 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่