เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รหัสวิชา ง32202 รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม จ.กระบี่