เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาอังกฤษ ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์

โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.1เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง

มีเหตุผล

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1. ปฏิบัติตามคำสั่งง่าย ๆ ที่ฟัง

ประโยคคำสั่ง

ปฏิบัติตามคำสั่ง

2. ระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ตัวอักษร เสียงตัวอักษร การสะกดคำ หลักการอ่าน

1. ระบุตัวอักษร

2. อ่านออกเสียงและสะกดคำได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3. เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง

ความหมายของคำและกลุ่มคำ

เลือกภาพตรงตามความหมายของคำและกลุ่มคำที่ฟัง

4. ตอบคำถามจากการฟังเรื่อง

ใกล้ตัว

คำศัพท์จากเรื่องที่ฟัง

ตอบคำถามจากการฟังเรื่องใกล้ตัว

สาระที่ 1ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก และ

ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

คำศัพท์ สำนวนภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ

2. ใช้คำสั่งง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง

คำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคคำสั่งง่ายๆ

ปฏิบัติตามคำสั่งที่ฟังและออกคำสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม

3. บอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง

คำกลุ่มคำและประโยคเพื่อบอกความต้องการของตนเอง

พูดประโยคแสดงความต้องการของตนเอง

4. พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองตามแบบที่ฟัง

คำศัพท์ สำนวนภาษาและประโยคเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง

สาระที่ 1ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ

เขียน

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1. พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ

เรื่องใกล้ตัว

คำและประโยคที่พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่อง

ใกล้ตัว

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

กับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1. พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

พูดและทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

2. บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา

คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา

บอกชื่อและคำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษา เช่น Christmas's Day Valentine's Day

Happy New Year's Day etc.

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย

กิจกรรมและวัฒนธรรมที่เหมาะสม

กับวัย

เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.2เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ

ภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1.ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

1.บอกตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

2.ออกเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

มาตรฐาน ต 3.1ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานใน

การพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1.บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น

บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ

การเรียนรู้อื่น

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1. ฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

ความหมายคำศัพท์ สำนวนภาษา ประโยคในสถานการณ์ง่าย ๆ ในห้องเรียน

สนทนาในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.2ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนรู้อะไร

ผู้เรียนทำอะไรได้

1.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ใกล้ตัว

ภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการรวบรวมคำศัพท์ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว

รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว