ประถมศึกาาปีที่ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนแบบกลุ่ม  ป.6/1  ปีการศึกษา 2555