ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคมภาคเรียน2ปีการศึกษา2558
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ อมรากุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคมภาคเรียน2ปีการศึกษา2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17020

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการการสำรวจข้อมูลด้วยระบบ 3 เอส ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล

การสำรวจข้อมูลเครื่องมือบอกตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์และการแสดงผล

โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ

ในงานการวางแผน การตัดสินใจและพัฒนา สำหรับงานพัฒนาสังคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.