เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาสังคมภาคเรียน2ปีการศึกษา2558

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการการสำรวจข้อมูลด้วยระบบ 3 เอส ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล

การสำรวจข้อมูลเครื่องมือบอกตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลก และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวม การจัดการ การวิเคราะห์และการแสดงผล

โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ

ในงานการวางแผน การตัดสินใจและพัฒนา สำหรับงานพัฒนาสังคม