ทัศนศิลป์ ม.6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานศิลปะของตนเองและของคนอื่นได้