ห้องเรียนวิชาเอกเซล

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนเปิดใหม่ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้ ม.๑/๒ และ ๑/๖ เข้าใช้ก่อน ๑๔ ก.พ.๕๕ ครับ