เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

​ประถมศึกษาปีที่ 1(ภาคเรียนที่ 1 , 2)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อ่อนจิรา อ่อนศรีทอง

โรงเรียนไพบูลย์วิทยา

ชื่อวิชา ส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 1

Primary Knowledge on Computer Equipment I
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ส่วนประกอบ ประโยชน์ และการทำงานของคอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ปฏิบัติการใช้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ถูกต้อง เกี่ยวกับ การเปิดเครื่อง การปิดเครื่อง และการเข้าสู่โปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้เห็น
คุณค่าและความสำคัญของคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและ
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการคิด สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการไปใช้ในการเรียนรู้วิชาอื่นๆได้