CPE 1236 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา CPE 1236 ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น