กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย เจริญพล อินปั๋นแก้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนและแบบฝึกหัด วิชากฏหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ บทที่ 11-12