เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประวัติศาสตร์ ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ส 16102

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เวลา 40 ชั่วโมง

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ด้านประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานต่างๆ การตั้งถิ่นฐาน ของคนไทยในอดีต โดยเฉพาะ

อาณาจักรรัตนโกสินทร์และพัฒนาการด้านต่างๆ ตลอดจนประวัติผลงานของบุคคลสำคัญ และภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และในจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีต ตลอดจนการศึกษาเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันและความสัมพันธ์กับกลุ่มอาเซียน และประวัติศาสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านโดยการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมไปถึงการบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบัน และตระหนักถึงความเป็นคนชาติไทย

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ วิเคราะห์ บันทึก อธิบาย อภิปราย สรุป นำเสนอ ยกตัวอย่าง เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความเคารพ และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เช่น การจัดทำโครงงาน จัดนิทรรศการ และการแสดงละครประวัติศาสตร์ เป็นต้น

เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต แบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดี คุณค่าของวัฒนธรรมไทย การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและท้องถิ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม