ชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมและโรงเรียนอื่น ที่เรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6