ป.บัณฑิต รุ่นที่ ๑๕ กลุ่ม ๒

คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน