โอลิมปิก

ม.บุญธรรม ผดุงศักดิ์ชัยกุล

โรงเรียนดาราสมุทร

คำอธิบายชั้นเรียน

ส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์