วท 6001201 โครงสร้างดีสครีต(ศุกร์-บ่าย)

ธนชัย ปฐมรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเกี่ยวกับฟังก์ชันความสัมพันธ์และเซตลอจิกพื้นฐานเทคนิคการพิสูจน์ การคำนวณพื้นฐาน กราฟ ต้นไม้ ความน่าจะเป็นอย่างไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟต้นไม้และการแยกจำพวก (Tree and Sorting) ข่ายงาน (Networks) พีชคณิตแบบบลู (George Boolean) และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตเมตา (Automata) ระบบเชิงพีชคณิต (Algebraic Systems) โพเชตและแลตทิช (Poset and Lattice)