เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30708305 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Project Management Information Technology)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วงจรชีวิตของระบบงานสารสนเทศ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การวิเคราะห์ข้อกำหนดความต้องการของผู้ใช้ การวางแผนโครงการ การสร้างทีมงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ การประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ การบริหารงานโครงการสารสนเทศธุรกิจ การติดตามและประเมินผลโครงการระบบสารสนเทศและการนำเสนอโครงงานทางสารสนเทศธุรกิจ