สารสนเทศเกษตร

คำอธิบายชั้นเรียน

สารสนเทศเกษตร เป็นชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตร และสื่อที่เกี่ยวข้องที่เหมาะจะใช้ในการส่งเสริมการเกษตรได้