474-103

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาหลักการตลาด เป็นการเรียนหลักการเบื้องต้นของงานการตลาด แนวคิดการตลาด และความสำคัยของการตลาดต่อองค์กร