เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

องค์ประกอบของดนตรี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ เกรียงไกร คงเมือง

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

องค์ประกอบดนตรี

องค์ประกอบดนตรี คือส่วนประกอบพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ดนตรีชนิดต่าง ๆ เกิดขึ้นมา ดนตรีทั่ว ๆ ไปจะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ 7 องค์ประกอบ

เสียง (Sound) เสียงเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อคลื่นเสียงมากระทบกับหูจึงทำให้เราได้ยินเสียงนั้น เสียงที่นำมาผสมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นดนตรีแนวต่างๆ มีทั้งเสียงที่กลมกลืน และ เสียงที่ไม่กลมกลืน

เสียง (Tone) เสียงในที่นี้ ได้แก่เสียงที่เกิดจากการเป่า การดีด การสี การตี จากเครื่องดนตรี หรือ หรือเสียงที่เกิดจากการขับร้องของมนุษย์ มีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

ระดับเสียง (Pitch) หมายถึง ความสูง - ต่ำของเสียง เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนอย่างช้าๆ เสียงจะต่ำ เสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนอย่างรวดเร็ว เสียงจะสูง

ความยาวของเสียง (Duration) หมายถึง ความสั้น – ยาวของเสียงดนตรี

ความเข้มของเสียง (Intensity) หมายถึง ความแตกต่างของเสียงจากค่อยไปจนถึงดัง

คุณภาพของเสียง (Quality) หมายถึงคุณสมบัติของเสียง ซึ่งเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงนั้น