Lego Mindstorm NXT

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เขียน code ควบคุมหุ่นยนต์ Lego mindstorm nxt ง่ายๆด้วย Lego Mindstorm