Lego Mindstorm NXT

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เขียน code ควบคุมหุ่นยนต์ Lego mindstorm nxt ง่ายๆด้วย Lego Mindstorm