เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ขั้นคู่เสียง (Intervals)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ เกรียงไกร คงเมือง

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ขั้นคู่เสียง หมายถึง ระยะห่างที่อยู่ระหว่างโน้ต 2 ตัว

  • ขั้นคู่ 1 เรียกว่าขั้นคู่ยูนิสัน (Unison) หรือ ไพรม์ (Prime)
  • ขั้นคู่ 2 (2nd)
  • ขั้นคู่ 3 (3rd)
  • ขั้นคู่ 4(4th)
  • ขั้นคู่ 5(5th)
  • ขั้นคู่ 6(6th)
  • ขั้นคู่ 7(7th)
  • ขั้นคู่ 8(Octave)
  • ขั้นคู่ 9(9th)
  • ขั้นคู่ 10(10th)

ระยะขั้นคู่ที่กว้างมากกว่าระยะขั้นคู่ 8 เรียกว่าขั้นคู่ผสม (Compound Interval)

ชื่อของขั้นคู่เสียงประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ คุณภาพ(Quality)ของขั้นคู่เสียง และขนาด(Size)ของขั้นคู่เสียง