เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา คณิตศาสตร์ ป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อำพันธ์ สุดใจ

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ศึกษาการเขียนและอธิบายสัญลักษณ์แสดงปริมาณของสิ่งของหรือจํานวนนับที่ไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ เป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ เปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ คิดคํานวณ หาคําตอบจากการบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจํานวนนับไม่เกิน หนึ่งพันและศูนย์ วิเคราะห์และหาคําตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจํานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบ การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร บอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและขีด บอกปริมาตรและความจุเป็นลิตร พร้อมทั้งเปรียบเทียบความยาว น้ําหนัก และปริมาตรหรือความจุ บอกจํานวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญและธนบัตร บอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา บอกวัน เดือน ปี จากปฏิทิน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง การตวง และเงิน รูปเรขาคณิตสองมิติ ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม หรือรูปวงรี จําแนกรูปเรขาคณิตสามมิติ ว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม หรือทรงกระบอก จําแนกระหว่างรูปสี่เหลี่ยม - มุมฉากกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และรูปวงกลมกับทรงกลม เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้แบบของรูปเรขาคณิต จํานวนและความสัมพันธ์ในแบบรูปของจํานวน บอกรูปและความสัมพันธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยวิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา การใช้ความรูป ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ ต่างๆ การให้ เหตุผ ลประกอบการตัด สิน ใจ และสรุป ผล การใช้ ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้ เกิดความรู้ ความเข้า ใจเกี่ยวกับ จํานวนนับและศูนย์ การดําเนินการของจํานวนการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ ความยาว ระยะทาง น้ําหนัก ปริมาตร ความจุ เวลา รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี และแบบรูป มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม