วิชา การงานพื้นฐานอาชีพ ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวเบญจวรรณ ชำนิยันต์

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

ใช้ทดสอบในรายวิชา การงานพื้นฐานอาชีพ