วิชา การงานพื้นฐานอาชีพ ม.1

นางสาวเบญจวรรณ ชำนิยันต์

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ทดสอบในรายวิชา การงานพื้นฐานอาชีพ