วิชา การงานพื้นฐานอาชีพ ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ทดสอบในรายวิชา การงานพื้นฐานอาชีพ