คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม (การสร้างสตอรี่บอร์ด)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เรื่องการสร้างสตอรี่บอร์ด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสตอรี่บอร์ดเพิ่มจากรายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจากที่ได้เรียนมา