การทำ Ebook ด้วยโปรแกรม filpAlbum ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายหนังสือจริง ประกอบไปด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ สามารถเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้