เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว Animation ในลักษณะการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งขึ้น–ลง ด้วยโปรแกรม ProDesktop ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว จิรินทิพย์ ยิ่งบุรุษ

โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว Animationในลักษณะขึ้นลงในแนวดิ่ง เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน นางสาวจิรินทิพย์ ยิ่งบุรุษ ภาคเรียนที่ 1/2558

___________________________________________________________________________

 • 1.มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่าง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

 • 2.ตัวชี้วัดชั้นปี

ง 3.1 ม.4/1 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง ชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมี จิตสำนึกและความ รับผิดชอบ

 • 3.สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ผู้เรียนรู้จักใช้โปรแกรมประยุกต์ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาการใช้งานโปรแกรมการออกแบบและสร้าง

งานสามมิติ การสร้างงานที่มีลักษณะเป็นสามมิติเสมือนจริง เป็นแนวทางในการก้าวสู่นักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักเทคโนโลยีในอนาคต มีสามารถใช้แถบเครื่องมือในโปรแกรมออกแบบและสร้างงานสามมิติ การสร้างวัตถุรูปทรงต่าง ๆ การตัดมุมวัตถุ การสร้างภาชนะ การสร้างชิ้นส่วน การประกบชิ้นงาน การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ สร้างงานสามมิติ และสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานออกแบบและการสร้างงานสามมิติ

 • 4.จุดประสงค์การเรียนรู้
 • 4.1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน (K)
 • 4.2นักเรียนใฝ่เรียนรู้ ประณีต มีเหตุผล มีมารยาททำงานถูกวิธี ทำงานเป็นขั้นตอน ทำงานเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ (A)
 • 4.3นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้ (P)
 • 4.4นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร (C)
 • 5.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้

ด้านความรู้

(K)

ด้านคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยม

(A)

ด้านทักษะ/กระบวนการ

(P)

1. สังเกตจากการสนทนา ซักถาม

ตอบคำถามระหว่างเรียน

2. ประเมินผลงานนักเรียน

1. สังเกตการปฏิบัติงานระหว่างเรียน

2. สังเกตความรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ และอดทนในขั้นตอนการทำงาน

1. สังเกตความตั้งใจและความอดทนในขั้นตอนการทำงาน

2. สังเกตทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

 • 6.สาระการเรียนรู้

การสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว Animationในลักษณะขึ้นลงในแนวดิ่ง ได้

7. แนวทางการบูรณาการ

 • 7.1 วิชาศิลปศึกษา
 • 7.2 วิชาคณิตศาสตร์
 • 7.3 วิชาภาษาอังกฤษ
 • 7.4วิชาการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • 8.กระบวนการจัดการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 4

 • ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูทบทวนโดยการสอบถามนักเรียนจากการเรียนเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้ทำชิ้นงาน

2. ครูแจ้งให้นักเรียนฟังว่าวันนี้จะมีการทำ Animation โดยการใช้ชิ้นงานที่ทำเมื่อชั่วโมงที่แล้ว

3. ครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Pro/DESKTOP และเปิดชิ้นงานของตัวเองที่ได้ทำไว้ในชั่วโมงที่แล้ว

เพื่อที่จะนำมาสร้างเป็นชิ้นงาน Animation

ขั้นที่ 2 ขั้นจัดกิจกรรม

4. ครูให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการสร้างชิ้นงาน Animation โดยสร้างไปพร้อมๆกับครู และครู

คอยสอบถามนักเรียนเรื่อยๆว่านักเรียนทำได้หรือไม่ หรือมีความผิดพลาดตรงไหนเพื่อที่ครูจะ

ได้แก้ไขให้นักเรียน

5. ครูให้นักเรียนบันทึกเป็นไฟล์ VDO โดยดูตามครูในแต่ละขั้นและปฏิบัติตาม

6. เมื่อนักเรียนบันทึกชิ้นงานเสร็จแล้วครูตรวจดูชิ้นงานนักเรียนเป็นรายบุคคล

ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป

7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการนำโปรแกรม Pro/DESKTOP ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ

9. ชิ้นงาน/หลักฐานการเรียนของผู้เรียน

สร้างรูปแบบการเคลื่อนไหว Animationในลักษณะขึ้นลงในแนวดิ่ง ได้

10. สื่อ / แหล่งเรียนรู้

โปรแกรม Pro Desktop

11. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

11.1 ความสำเร็จในการจัดการเรียน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางการพัฒนา....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.2 ปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเรียนรู้....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

แนวทางแก้ไข....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.3 สิ่งที่ไม่ได้ปฏิบัติตามแผน....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

เหตุผล

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

การปรับปรุงแผนการจัดเรียนรู้....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ……………………………………

นางสาวจิรินทิพย์ ยิ่งบุรุษ

(ผู้สอน)

……/……../…...