พาวเวอร์พอยพาเพลิน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการออกแบบสื่อการเรียนการสอนฝึก การคิด ของนักเรียน