พาวเวอร์พอยพาเพลิน

อมรศักดิ์ นพเดช

โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการออกแบบสื่อการเรียนการสอนฝึก การคิด ของนักเรียน