2222222

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนรายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ เนื้อหาเกี่ยวกับ โครงสร้างโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา เอกภพ ระบบสุริยะ ดาวฤกษ์ เทคโนโลยีอวกาศ