เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์