การงานอาชีพเทคโนโลยี1

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพเทคโนโลยี1 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาความรู้เบื้องต้น การออกแบบ การสร้างชิ้นงาน ด้วยเทคโนโลยีเบื้องต้น