homeการงานอาชีพเทคโนโลยี1
personperson_add
การงานอาชีพเทคโนโลยี1

ผู้สอน
person
นาย สาโรช โฉมวัฒนา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพเทคโนโลยี1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1736

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพเทคโนโลยี1 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาความรู้เบื้องต้น การออกแบบ การสร้างชิ้นงาน ด้วยเทคโนโลยีเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)