ภาษาไทย ม.ต้น กศน.

อริษา สิงห์เส

กศน.อำเภอหนองไผ่

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอหนองไผ่