บทที่๑ บทที่๒

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการศึกษาความรู้ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศกับพัฒนาการทางกฎหมายและกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Commerce Law and Electronic Contracts) ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology Law Development)ลักษณะทั่วไปของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหลักการพื้นฐานที่สำคัญกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ข้อสัญญากฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลของสัญญาอินเตอร์เน็ตบทสรุปและข้อเสนอแนะ