ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ขวัญไพร สุราช

โรงเรยีนนาดูนประชาสรพพ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเรียนนี้เพื่อเช็คชื่อทำกิจกรรมโฮมรูม