การสร้างเว็บเพจด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ผู้สอน
Woranit Taemkaew
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างเว็บเพจด้วย HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Class ID
17404

สถานศึกษา
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
คำอธิบายวิชา

ง 3.1 ม 5 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)