เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น )ชั้น ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กมล ไสโยธา

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น