วิชา สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น )ชั้น ม.1

กมล ไสโยธา

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น