วิชา สังคมศึกษา (เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น )ชั้น ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กมล ไสโยธา

โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น