เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การแกะสลักผักและผลไม้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

การเรียนการสอนวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะใน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )