การแกะสลักผักและผลไม้

นางสาวเบญจวรรณ ขวัญมา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ เป็นการรวบรวมเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะใน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. )