การขายเบื้องต้น (ปวส.ปรับพื้น)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การขายเบื้องต้น เป็นรายวิชาปรับพื้น สำหรับนักศึกษาที่ไม่เรียน ปวช. มานะคะ