เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา สังคมไทยร่วมสมัย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ใช้สอนนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 58