วิชา สังคมไทยร่วมสมัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สอนนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 58