เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ศศ0411-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา ศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศในหน่วยงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับระะบบการจัดการสารสนเทศในองค์กร เพือนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี