homeศศ0411-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
personperson_add
ศศ0411-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
นาย ปาณิก เสนาฤทธิไกร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศศ0411-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1746

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศในหน่วยงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับระะบบการจัดการสารสนเทศในองค์กร เพือนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)