homeศศ0411-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
person
ศศ0411-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
นาย ปาณิก เสนาฤทธิไกร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศศ0411-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1746

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศในหน่วยงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับระะบบการจัดการสารสนเทศในองค์กร เพือนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)