ศศ0411-ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นรายวิชาเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศในหน่วยงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับระะบบการจัดการสารสนเทศในองค์กร เพือนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี