เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย พาสนุก

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิศาลักษณ์ ผิวโต

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาภาษาไทย

โดย

นางสาวนิศาลักษณ์ ผิวโต

นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รุ่นที่ 1/2558 กลุ่ม 2

รหัสประจำตัว 5701602040

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย