ภาษาไทย พาสนุก

นิศาลักษณ์ ผิวโต

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาภาษาไทย

โดย

นางสาวนิศาลักษณ์ ผิวโต

นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รุ่นที่ 1/2558 กลุ่ม 2

รหัสประจำตัว 5701602040

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย