บทเรียนมัลติมีเดียและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียโดยนำเอาแนวคิด ทฤษฎี มาเป็นรากฐานในการออกแบบ