บทเรียนมัลติมีเดียและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียโดยนำเอาแนวคิด ทฤษฎี มาเป็นรากฐานในการออกแบบ