เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทเรียนมัลติมีเดียและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียโดยนำเอาแนวคิด ทฤษฎี มาเป็นรากฐานในการออกแบบ