เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

com 3103 sect 04 กฏหมายจริยธรรมคอม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อวิชาเกี่ยวกับ บทที่่ 3 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ในระหว่างประเทศกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Contract Convention and Electronic Transactions Law) และ

บทที่ 4 กฎหมายลำดับรองภายใต้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Secondary legislations to Electronic Transactions Law)