เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา

โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์