นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์