นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสมศักดิ์ ศรีรักษา

โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์