นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์