เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบคอมพิวเตอร์ COMPUTER SYSTEM

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบที่สำคัญหลายอย่าง ซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ล้วนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

1) ผู้เรียนสามารถบอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้

2) ผุ้เรียนสามารถบอกหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้