เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

..

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รัฐดาภรณ์ เกตุหนู

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว


1.ระบุหรือยกตัวอย่างและเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม

2.บวก ลบ คูณ หารจำนวนเต็ม และนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3.อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหารและบอกความสัมพันธ์ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของจำนวนเต็ม

4.นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา