Smart Science 4 Science


ผู้สอน
นาง กัญญารัตน์ สุมนะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Smart Science 4 Science

รหัสวิชา
1753

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ (Smart Science) เป็นห้องเรียนที่ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ที่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีคุณภาพดีขึ้น เพราะได้รับความรู้ได้มาตรฐานจากการวางแผน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  เพราะมีระบบการดูแลที่ดีและใช้วินัยเชิงบวก มีความสุขจากการเรียนที่มีบรรยากาศการสืบเสาะหาความรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ มีสุขภาพแข็งแรง และจิตสาธารณะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books