Smart Science 4 Science

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ (Smart Science) เป็นห้องเรียนที่ผู้เรียนจะได้รับการเรียนรู้ตามมาตรฐาน หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้ที่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีคุณภาพดีขึ้น เพราะได้รับความรู้ได้มาตรฐานจากการวางแผน เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  เพราะมีระบบการดูแลที่ดีและใช้วินัยเชิงบวก มีความสุขจากการเรียนที่มีบรรยากาศการสืบเสาะหาความรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ มีสุขภาพแข็งแรง และจิตสาธารณะ