เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์