สุขศึกษา-พลศึกษา ป.1

เทพศักดา แสนโคตร

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาสุขศึกษา-พลศึกษา

ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก เรื่อง ตา หู จมูก ผม มือ เท้า เล็บ และผิวหนัง

อวัยวะในช่องปาก เรื่อง ปาก ลิ้น ฟัน และเหงือก

รักการออกกำลังกาย มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา ข้อตกลงในเกมมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน